Disclaimer

Omit Design spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Omit Design behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Omit Design of Omit Design’s licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 

Gelinkte websites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Omit Design wordt onderzocht of geanalyseerd. Omit Design draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats; Omit Design aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Omit Design behoud het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

 

Geen aansprakelijkheid

Omit Design spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Omit Design kan evenmin, hoewel Omit Design er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijst Omit Design de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Omit Design wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Timo van 't Wout

Reageert vaak binnen een uur..

Hallo👋
Heb je vragen? Stuur mij gerust een WhatsAppje, ik sta klaar voor je vragen!